Xây Dựng Cơ Cấu Tổ Chức Và Xây Dựng Phương Pháp Trả Lương Theo Vị Trí - Kết Quả Công Việc

Nhiều nhà quản lý của doanh nghiệp luôn luôn phải trăn trở tại sao doanh nghiệp đã có một kế hoạch và chiến lược kinh doanh đúng đắn, nhưng kết quả thực tế không đạt được như mong muốn. Để giải quyết được vấn đề này, các nhà quản lý phải bắt đầu từ đâu? Đây là khoá học được thiết kế để đáp ứng được nhu cầu mong đợi đang đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập thương mại toàn cầu, đó cũng chính là những kỹ năng cốt lõi mà một nhà quản lý kinh doanh nào cũng cần phải trang bị;

Nhiều nhà quản lý thường gặp khó khăn trong việc làm sao có một hệ thống lương phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp, sát với mức lương của thị trường để tạo động lực thu hút nguồn nhân lực, cũng như làm thế nào để trả lương một cách công bằng theo hiệu quả làm việc và kết quả công việc để tạo động lực làm việc cho mỗi thành viên trong công ty, đồng thời kiểm soát được chi phí nguồn nhân lực doanh nghiệp một cách hiệu quả. Khóa học này giúp bạn giải quyết được vấn đề mà bạn đã quan tâm.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khoá học này được thiết kế dành cho Chủ doanh nghiệp, Giám đốc Điều hành, các cấp quản lý cấp trung trong doanh nghiệp, Giám đốc/ Trưởng phòng nhân sự, nhân viên phụ trách nhân sự trong các doanh nghiệp.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Sau khoá học bạn sẽ hiểu:

 • Xây dựng được một cơ cấu tổ chức để giúp mọi thành viên trong doanh nghiệp cùng làm việc với nhau một cách hiệu quả trong việc hoàn thành các mục tiêu của doanh nghiệp;
 • Lãnh đạo điều hành như thế nào để  được xem như là một quá trình tác động đến con người sao cho họ cố gắng một cách tự giác và hăng hái trong việc đạt được các mục tiêu của tổ chức;
 • Bản chất và quá trình của công tác kiểm soát,  xác định được hệ thống kiểm soát, các kỹ thuật kiểm soát để điều chỉnh kịp thời các mục tiêu đã đặt ra ban đầu của doanh nghiệp;
 • Tầm quan trọng của tiền lương trong doanh nghiệp, phân biệt được tiền lương vật chất và phi vật chất, nắm rõ được các nhân tố tác động đến tiền lương của doanh nghiệp;
 • Các căn cứ để hình thành khung lương trong doanh nghiệp;
 • Tự tin xây dựng một hệ thống tiền lương cho doanh nghiệp theo vị trí công việc;
 • Các phương pháp đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong doanh nghiệp;
 • Tự tin xây dựng các phương pháp đánh giá và trả lương cho nhân viên trong doanh nghiệp theo hiệu quả công việc;
 • Hiểu và nắm được các nội dung liên quan đến việc phát triển nhân sự.

THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

Khoá học thực hiện trong 8 ngày.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Phần I: Công tác tổ chức

Chương 1: Bản chất và mục đích của công tác tổ chức

 • Tổ chức là gì?
 • Hình thức của tổ chức;
 • Các cấp tổ chức và tầm quản lý;
 • Các yếu tố xác định một tầm quản lý hiệu quả;
 • Quá trình của công tác tổ chức.

Chương 2: Sự phân công cơ bản

 • Phân chia bộ phận theo số lượng;
 • Phân chia bộ phận theo thời gian;
 • Phân chia theo chức năng trong doanh nghiệp;
 • Phân chia bộ phận theo địa dư;
 • Phân chia bộ phận theo sản phẩm;
 • Phân chia bộ phận theo khách hàng;
 • Phân chia bộ phận theo thị trường;
 • Phân chia bộ phận theo quá trình hay thiết bị;
 • Tổ chức theo bộ phận dịch vụ
 • Tổ chức theo kiểu ma trận;
 • Mô hình phân chia thích hợp nhất;
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến mô hình tổ chức.

Chương 3: Mối quan hệ quyền hạn trực tuyến và tham mưu

 • Khái niệm trực tuyến và tham mưu;
 • Vì sao nhận thức trực tuyến và tham mưu lại quan trọng;
 • Quyền hạn theo chức năng;
 • Tham mưu và công việc kinh doanh ở doanh nghiệp;
 • Lợi ích của việc sử dụng tham mưu;
 • Những hạn chế trong việc sử dụng tham mưu;
 • Làm thế nào để công tác tham mưu hoạt động hiệu quả.

Chương 4: Sự phân chia quyền hạn

 • Quyền hạn trong tổ chức;
 • Thế nào là phân quyền, tập quyền, giao quyền;
 • Lợi ích của việc phân quyền, tập quyền, giao quyền;
 • Những nguyên tắc giao quyền;
 • Nghệ thuật giao quyền;
 • Những nhân tố xác định mức độ phân quyền;
 • Làm thế nà để đạt được mức độ phân quyền như mong muốn.

Chương 5: Làm cho công tác tổ chức có hiệu quả

 • Một vài sai lầm trong khi tổ chức;
 • Bảo đảm nhận thức đúng công việc tổ chức;
 • Những nguyên tắc tổ chức quan trọng.

Phần II: Lãnh đạo điều hành

Chương 1: Vai trò và trách nhiệm của người lãnh đạo

 • Khái niệm lãnh đạo;
 • Những yếu tố quan trọng tạo nên nhà lãnh đạo lớn;
 • Phân biệt giữa Lãnh đạo và Quản lý;
 • Những nguyên tắc của lãnh đạo.

Chương 2: Các phong cách lãnh đạo

 • Phong cách quyền lực: độc đoán, dân chủ, tự do;
 • Mạng lưới quản lý theo Blake và Mouton;
 • Lãnh đạo theo tình huống.

Chương 3: Các kỹ năng lãnh đạo

 • Cho và nhận phản hồi;
 • Động viên nhân viên;
 • Khả năng làm việc hiệu quả;
 • Hiệu quả làm việc;
 • Tìm hiểu động lực của con người:

                 -    Thuyết nhu cầu của Maslow;

                 -    Thuyết nhu cầu của McClelland;

                 -    Thuyết hai yếu tố Herzberg;

                 -    Thuyết động lực nội tại Hackman và Oldham.

 • Nhu cầu của nhân viên;
 • Các giải pháp động viên nhân viên;
 • Các nguyên tắc hướng dẫn công việc;
 • Ủy thác công việc;
 • Những công việc nào không nên ủy thác, ủy thác cho ai;
 • Nguyên tắc A.W.I.T;
 • 6 bước ủy thác công việc;
 • Các mức độ ủy thác;
 • Đối phó với sự phản đối.

Chương 4: Làm việc trong đội

 • Định nghĩa đội;
 • Các hình thức của đội;
 • Lợi ích của đội;
 • Một số hạn chế của đội;
 • Các giai đoạn phát triển đội.

Phần III: Kiểm tra

Chương 1: Hệ thống kiểm tra và quá trình kiểm tra

 • Định nghĩa kiểm tra;
 • Quá trình kiểm tra cơ bản;
 • Kiểm tra là một hệ thống phản hồi;
 • Kiểm tra lường trước;
 • Những yêu cầu đối với kiểm tra thích hợp;
 • Các điểm và tiêu chuẩn kiểm tra thiết yếu;
 • Các dạng tiêu chuẩn theo điểm thiết yếu.

Chương 2: Các kỹ thuật kiểm tra

 • Các kỹ thuật kiểm tra: ngân quỹ;
 • Các biện pháp kiểm tra phi ngân quỹ truyền thống;
 • Phân tích mạng lưới theo thời gian và sự kiện;
 • Sự nguy hiểm của việc kiểm tra quá mức.

Chương 3: Kiểm tra việc thực hiện toàn bộ

 • Khái niệm kiểm tra toàn bộ;
 • Các báo cáo tổng kết và ngân quỹ;
 • Kiểm tra lợi nhuận và tổn thất;
 • Kiểm tra thông qua sự thu hồi vốn đầu tư;
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thu hồi vốn đầu tư;
 • Việc tự kiểm tra doanh nghiệp.

Phần IV: Tiền lương và các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương.

 • Khái niệm về tiền lương;
 • Vai trò của tiền lương;
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương trong doanh nghiệp.

Phần V :  Xây dựng và quản lý hệ thống lương

 • Mục tiêu của hệ thống lương;
 • Chính sách của hệ thống lương;
 • Cấu trúc của tiền lương;
 • Quy trình thiết kế hệ thống lương doanh nghiệp;
 • Tổ chức và quản lý hệ thống lương.

Phần VI: Phương pháp đánh giá và trả lương theo hiệu quả công việc

 • Quản lý công việc theo quá trình;
 • Quản lý công việc theo mục tiêu;
 • Các phương pháp đánh giá hiệu quả công việc;
 • Các phương pháp trả lương theo hiệu quả công việc;
 • Phương pháp trả lương theo năng lực cá nhân.

Phần VII: Phát triển nguồn nhân lực

 • Quản lý kết quả công việc;
 • Thiết lập mục tiêu công việc;
 • Tiến trình đánh giá kết quả công việc;
 • Thực hiện đánh giá kết quả công việc;
 • Phương pháp xây dựng tiêu chuẩn năng lực cho mỗi vị trí chức danh công việc;
 • Tiến trình đánh giá năng lực thực tế so với năng lực tiêu chuẩn;
 • Trả lương cho trường hợp đặc biệt -  xây dựng chính sách đãi ngộ để lưu giữ nhân tài, kích thích nhân sự tận tâm phục vụ cho sự nghiệp lâu dài của tổ chức;
 • Phân tích nhu cầu đào tạo;
 • Lập kế hoạch đào tạo và phát triển;
 • Đánh giá kết quả đào tạo;
 • Lưu giữ hồ sơ nhân sự.

Phần VIII: Thực hành các bài tập ứng dụng thực tế tại doanh nghiệp.

 • Hướng dẫn thực hành thiết kế Hệ thống cấu trúc tổ chức cho doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn thực hành thiết kế Hệ thống tiền lương theo vị trí chức danh công việc;
 • Hướng dẫn thực hành thiết kế tiêu chuẩn năng lực cho mỗi vị trí chức danh công việc;
 • Hướng dẫn thực hành cách đánh giá năng lực thực tế so với năng lực tiêu chuẩn;
 • Hướng dẫn thực hành cách thiết lập mục tiêu công việc và đánh giá thành tích công tác;
 • Hướng dẫn thực hành cách trả lương theo vị trí công việc, theo tiêu chuẩn năng lực và theo thành tích công tác.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

INLEN lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ.

Phương pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học viên - Học viên - Giảng viên, và được sử dụng phối hợp các phương pháp: thuyết trình, phát ý tưởng, thảo luận nhóm, trò chơi hoạt động, nghiên cứu tình huống, đóng vai, hỏi – đáp trong khoá học.

Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm thay đổi quan niệm cűng như hành vi của học viên tại nơi làm việc. Giáo trình và phương pháp truyền đạt của INLEN được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí
09/12/2023 Thứ 7 - Chủ nhật

Sáng: 8h30 - 12h00

Chiều: 13h30 - 17h00

8 ngày/48 giờ 9.280.000 VNĐ/khóa

Ghi chú:

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng là 7 ngày.

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

-   Học viên sẽ không được hoàn lại học phí khi đã đóng phí, nếu học viên có yêu cầu dời khóa học, vui lòng đề nghị bằng văn bản (fax, email, thư) đến INLEN trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Học viên sẽ không được cấp Chứng chỉ khóa học nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn khóa học.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Điện thoại
 • Họ và tên người đứng đầu
 • Giới tính
  Nam
  Nữ
 • Chức danh
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) J41I2W
 • THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

 • Họ và tên người đăng ký (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  Bấm VÀO ĐÂY để nhập thông tin học viên

  NHẬP THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email
 • Chức danh vị trí công việc
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Mã số thuế (*)
 • Ngành nghề kinh doanh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Họ và tên người đứng đầu (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) 53NE88
 • Ý kiến khách hàng
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Qua ...”
  • Bà Nguyễn Thị Phượng - Tổ trưởng sản xuất Nhà máy Rượu vang trực thuộc LADOFOODS
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cách ...”
  • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Hiểu ...”
  • Bà Lê Thúy Hằng - Phó Tổng Giám đốc - LADOFOODS GROUP
   “Qua Khóa học Tôi đã học được các Kỹ năng: Kỹ năng bán hàng; Cách ...”
  • Bà Dương Thị Cẩm Tú - Tỉnh Trà Vinh
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Sau ...”
  • Bà Phạm Ngọc Bảo Quyên - Trưởng BP Điều phối Công ty TNHH MTV LADOFOODS - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Rà ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này:  Biết ...”
  • Ông Phan Anh Tú - Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “1. Trung tâm điều hành SCADA trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam: - Tư vấn đã ...”
  • -  Trung tâm điều hành SCADA trực thuộc Tập đoàn điện lực miền Nam -  Viễn thông TP.HCM, Viễn thông Bình Dương, Viễn thông Bình Định trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam  
  NHẬP THÔNG TIN

  QLTA1I
  TOP