Như chúng ta đã biết chuỗi cung ứng có vai trò cực kỳ quan trọng trong các doanh nghiệp. Quản trị chuỗi cung ứng gắn liền với hầu như tất cả các hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, từ việc hoạch định và quản lý quá trình tìm nguồn hàng, thu mua, sản xuất thành phẩm từ nguyên liệu thô, quản lý hậu cần…đến việc phối hợp với các đối tác, nhà cung ứng, các kênh trung gian, nhà cung cấp dịch vụ khách hàng. Rõ ràng yếu tố cơ bản để các doanh nghiệp cạnh tranh thành công ngày nay là sở hữu một chuỗi cung ứng trội hơn hẳn các đối thủ.

Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management – SCM) là một sự quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thặng dư (value-added), từ nhà cung cấp tới nhà sản xuất rồi tới các nhà bán buôn, bán lẻ và cuối cùng là tới khách hàng đầu cuối. Trong hoạt động quản trị nguồn cung ứng, SCM cung cấp những giải pháp mà theo đó, các nhà cung cấp và công ty sản xuất sẽ làm việc trong môi trường cộng tác, giúp cho các bên nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phân phối sản phẩm/dịch vụ tới khách hàng.

Làm sao gia tăng được hiệu quả tối ưu của chuỗi cung ứng và đánh giá được thành tích của chuỗi cung ứng để có giải pháp quản trị hiệu quả là điều quan tâm của bất kỳ doanh nghiệp nào trong nền kinh tế hiện đại. Khóa học sẽ đáp ứng được sự quan tâm của doanh nghiệp.

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC

Sau khoá học viên có thể:

 • Hiểu rõ về khái niệm chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng, vai trò và ý nghĩa của nó để tạo nhận thức, và hành động một cách hiệu quả trong công việc thực tế hàng ngày tại nơi làm việc của mình;
 • Hiểu và biết lập kế hoạch; tìm nguồn cung cấp trong chuỗi cung ứng để đáp ứng được một cách hiệu quả nhu cầu sản xuất - và cung cấp dịch vụ hàng hóa cho khách hàng;
 • Có khả năng dự đoán được nhu cầu sản xuất và cung cấp dịch vụ hàng hóa;
 • Tính toán và quản lý được hàng tồn kho tối ưu;
 • Có khả năng đàm phán với nhà cung cấp và quản lý được hợp đồng cung cấp hiệu quả;
 • Thực hiện được kế hoạch sản xuất và phân phối hàng hóa tối ưu đến người tiêu dùng;
 • Có khả năng phối hợp trong chuỗi cung ứng hiệu quả;
 • Hiểu và biết phương pháp, cách đánh giá, và xây dựng các chỉ số đánh giá hiệu suất công việc (KPOs/KPIs) của chuỗi cung ứng, vận dụng vào thực tế để đánh giá hiệu suất công việc (KPOs/ KPIs) của chuỗi cung ứng tại công ty của mình đang làm việc.

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Khoá học này được thiết kế dành cho học viên là: Trưởng, Phó phòng, nhân viên thuộc các bộ phận có liên quan đến nhiệm vụ: lập kế hoạch sản xuất, mua, bán hàng hóa, nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm; đại diện thương mại, phân phối hàng hóa, giám định, kiểm soát, nghiệm thu nguyên vật liệu, bán thành phẩm đầu vào, kiểm soát quá trình hoạt động sản xuất – kinh doanh, các đơn vị sản xuất…

THỜI LƯỢNG KHOÁ HỌC

Khoá học này được tiến hành trong 6 ngày.

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

Chương IPhần 1 & 2 liên quan đến nội dung khái niệm về chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng

Phần 1: Những vấn đề lý luận về chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng

 1. Chuỗi cung ứng và các khái niệm có liên quan;
 2. Quản trị chuỗi cung ứng – Quá trình hình thành và phát triển của Quản trị chuỗi cung ứng;
 3. Vai trò, ý nghĩa của Quản trị chuỗi cung ứng trong kinh doanh;
 4. Mục tiêu của Quản trị chuỗi cung ứng;
 5. Xu hướng phát triển của Quản trị chuỗi cung ứng;
 6. Các chính sách chủ yếu trong Quản trị chuỗi cung ứng.

Phần 2: Chuỗi cung ứng hoạt động như thế nào?

 • Mô hình 5 yếu tố dẫn dắt chuỗi cung ứng:

                     -  Sản xuất

                     -  Hàng tồn kho

                     -  Vị trí

                     -  Vận chuyển

                     -  Thông tin

 • Cơ cấu tiến hóa của chuỗi cung ứng

                    -  Chuỗi cung ứng cũ và chuỗi cung ứng mới

 • Các thành viên trong chuỗi cung ứng

                    -  Nhà sản xuất

                    -  Nhà phân phối

                    -  Nhà bán lẻ

                    -  Khách hàng

                    -  Nhà cung cấp dịch vụ

                    -  Cơ cấu chuỗi cung ứng (Chuỗi cung ứng đơn giản - Chuỗi cung ứng mở rộng)

 • Kết hợp chuỗi cung ứng với chiến lược kinh doanh

                    -  Hiểu biết về thị trường mà công ty bạn phục vụ

                    -  Xác định các năng lực cốt lõi của công ty bạn

                    -  Phát triển công suất của chuỗi cung ứng

Chương IIPhần 3 & 4 liên quan đến nội dung lập kế hoạch, xác định nhu cầu, tìm  nguồn, đàm phán, bán thành phẩm, thành phẩm, tồn kho, phân phối.

Phần 3: Hoạt động của chuỗi cung ứng: Lập kế hoạch và tìm nguồn

Mô hình hữu ích của những hoạt động chuỗi cung ứng (SCOR)

 • Lập kế hoạch

                    -  Dự đoán nhu cầu (Lập kế hoạch)

                    -  Các phương pháp dự đoán

                    -  Lên kế hoạch tổng hợp

 • Định giá sản phẩm (Lên kế hoạch)

                    -  Mối quan hệ giữa cơ cấu chi phí và định giá

 • Quản lý hàng tồn kho (Lên kế hoạch)

                    -  Hàng tồn kho theo chu kỳ

                    -  Lượng đặt hàng kinh tế

                    -  Hàng tồn kho theo mùa

                    -  Hàng tồn kho an toàn

 • Tìm nguồn

                    -  Thu mua

                    -  Quản lý tiêu thụ

                    -  Chọn người bán hàng

                    -  Đàm phán hợp đồng

                    -  Quản lý hợp đồng

 • Tín dụng và thu thập

                    -  Xây dựng chính sách tín dụng

                    -  Thực hiện tín dụng và các thông lệ thu nợ

                    -  Quản lý rủi ro tín dụng

Phần 4: Hoạt động của chuỗi cung ứng: Sản xuất và phân phối

 • Mô hình hữu ích của những hoạt động chuỗi cung ứng (SCOR)

                    -  Thực hiện sản xuất

                              +  Thiết kế sản phẩm (sản xuất)

                              +  Lên lịch sản xuất (sản xuất)

                              +  Quản lý cơ sở sản xuất

                              +  Quản lý đơn hàng (phân phối)

                    -  Lên lịch phân phối (phân phối)

 • Phân phối trực tiếp
 • Phân phối theo lộ trình định sẵn
 • Nguồn phân phối

Phần 5: Phối hợp chuỗi cung ứng

 • Tác dụng của “Cái Roi Da”
 • Sự phối hợp trong chuỗi cung ứng

                    -  Dự đoán nhu cầu

                    -  Đặt hàng thành lô

                    -  Hạn chế sản phẩm

                    -  Định giá sản phẩm

                    -  Những khích lệ thành tích

 • Công tác lên kế hoạch, dự đoán, và bổ sung (CPFR)

                    -  Lên kế hoạch mang tính cách cộng tác

                    -  Dự đoán mang tính cộng tác

                    -  Bổ sung mang tính cộng tác

 • CPFR trong hành động
 • Làm thế nào để bắt đầu sự cộng tác của Chuỗi cung ứng?

Chương III:  Phần 6 và phần 7 liên quan đến nội dung sự phối hợp trong công việc và cách đánh giá thành tích (KPOs/KPIs)

Phần 6: Đánh giá thành tích (KPOs/ KPIs): Cách đánh giá chuỗi cung ứng

 • Một mô hình hữu ích của thị trường và các chuỗi cung ứng của chúng
 • Các loại thành tích thị trường

                    -  Các bí quyết và phương pháp

                    -  Dịch vụ khách hàng

                    -  Hiệu suất nội bộ

                    -  Tính linh hoạt của nhu cầu

                    -  Phát triển sản phẩm

 • Một khuôn khổ đánh giá thành tích

                   -  Các bí quyết và phương pháp

 • Cách đánh giá dịch vụ khách hàng

                   -  Làm để tồn kho

                   -  Làm theo đơn đặt hàng

 • Cách đánh giá hiệu suất nội bộ

                  -  Giá trị hàng tồn kho

                  -  Quay vòng hàng tồn kho

                  -  Lợi nhuận trên doanh số

                  -  Chu kỳ tuần hoàn Tiền – thành - Tiền

 • Cách đánh giá tính linh hoạt của nhu cầu

                  -  Thời gian chu kỳ hoạt động

                  -  Tính linh hoạt bên trên

                  -  Tính linh hoạt bên ngoài

 • Cách đánh giá sự phát triển sản phẩm
 • Những hoạt động tạo ra khả năng cho thành tích chuỗi cung ứng
 • Thu thập và trình bày dữ liệu thành tích (KPOs/ KPIs)
 • Ba mức độ chi tiết
 • Kho dữ liệu
 • Các vấn đề gây chú ý và tìm kiếm cơ hội
 • Những thị trường di chuyển từ góc này sang góc khác
 • Chia sẽ dữ liệu trong chuỗi cung ứng

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

INLEN lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ.

Phương pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học viên - Học viên - Giảng viên, và được sử dụng phối hợp các phương pháp: thuyết trình, phát ý tưởng, thảo luận nhóm, trò chơi hoạt động, nghiên cứu tình huống, đóng vai, hỏi – đáp, trong khoá học

Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm thay đổi quan niệm cűng như hành vi của học viên tại nơi làm việc. Giáo trình và phương pháp truyền đạt của INLEN được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân.

 THÔNG TIN KHÓA HỌC

Khai giảng Lịch học Giờ học Thời lượng Học phí
23/10/2023 Thứ 2 - 4 - 6 Tối:     18h00 - 21h00 6 ngày/36 giờ 6.960.000 VNĐ/khóa
04/11/2023 Thứ 7 - Chủ nhật

Sáng:  08h30 - 12h00

Chiều: 13h30 - 17h00

Ghi chú:

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng là 7 ngày.

-   Học phí sẽ được giảm 10% áp dụng cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên.

-   Học viên sẽ không được hoàn lại học phí khi đã đóng phí, nếu học viên có yêu cầu dời khóa học, vui lòng đề nghị bằng văn bản (fax, email, thư) đến INLEN trước ngày khai giảng ít nhất 3 ngày.

ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC

Học viên sẽ không được cấp Chứng chỉ khóa học nếu vắng mặt hơn 30% tổng số buổi học của toàn khóa học.

THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Mã số thuế
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Điện thoại
 • Họ và tên người đứng đầu
 • Giới tính
  Nam
  Nữ
 • Chức danh
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) LEVCR6
 • THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ

 • Họ và tên người đăng ký (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email (*)
 • Khóa học đăng ký (*)
 • THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

  Bấm VÀO ĐÂY để nhập thông tin học viên

  NHẬP THÔNG TIN HỌC VIÊN

 • Họ và tên học viên (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Điện thoại (*)
 • Email
 • Chức danh vị trí công việc
 • THÔNG TIN ĐỂ VIẾT HÓA ĐƠN

 • Thanh toán
 • Tiền mặt
 • Chuyển khoản
 • Tên Doanh nghiệp (*)
 • Địa chỉ (*)
 • Mã số thuế (*)
 • Ngành nghề kinh doanh (*)
 • Điện thoại (*)
 • Họ và tên người đứng đầu (*)
 • Giới tính (*)
  Nam
  Nữ
 • Chức danh (*)
 • Nội dung liên hệ (*)
 • Vui lòng chia sẻ với chúng tôi ( nếu có thể), Quý vị biết Công ty INLEN qua kênh thông tin nào (*)

 • Báo/ Đài
 • Đồng nghiệp/ Bạn bè/ Người thân
 • Mạng xã hội/ Internet
 • Email /Thư ngỏ
 • Kênh khác
 • Nhập mã bảo vệ (*) DD1C43
 • Ý kiến khách hàng
   “- Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) trình văn bản ký xác nhận với Ông Trần Nhật Huy - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) về việc báo cáo chương trình coaching “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P” tại Công ty KCM  ngày 27.02.2023  
   “ Báo cáo tổng thể tình hình thực hiện phân tích ...”
  • - Ông Phạm Quang Hòa - Phó Ban Tổ chức Nhân sự - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - Ông Nguyễn Đình Toàn - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Khí Cà Mau (KCM) trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) Đại diện ký biên bản nghiệm thu nghiệm công việc “Phân tích và định giá giá trị công việc – triển khai xây dựng Hệ thống lương 3P tại Công ty KCM do TS. Phan Ngọc Thanh - Chuyên gia cao cấp về Tư vấn quản lý & Đào tạo INLEN trực tiếp triển khai huấn luyện, đào tạo vào ngày 10.02.2023
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: Cập ...”
  • Ông Phạm Nguyễn Nam Phi - Trưởng phòng Mua hàng - LADOFOODS GROUP
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 1. ...”
  • Ông Vũ Đình Hải Dương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng - Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: + ...”
  • Ông Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Nhà máy sản xuất rượu vang trực thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS).
   “Tôi đã hiểu cơ bản về cấu trúc lương 3Ps, áp dụng cấu trúc lương theo ...”
  • Ông Nguyễn Thế Quốc Đại – Quản đốc Phân xưởng Công ty Cổ phần Trà Bắc
   “Qua khóa đào tạo tôi đã nắm và hiểu được những nội dung sau: Hiểu ...”
  • Bà Nguyễn Thúy Phượng - Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương.
   “Qua khóa học tôi hiểu sâu hơn về quản trị sản xuất, giúp tôi hoàn ...”
  • Bà Nguyễn Thị Yến Oanh – Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú
   “Sau khi tham dự khóa đào tạo này: Tôi mở rộng thêm kiến thức về quản ...”
  • Bà Phạm Thị Phụng Ngọc - Tổ trưởng sản xuất Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương
   “Tôi đã học được những công thức tính thời gian, mối quan hệ giữa năng suất ...”
  • Bà Vũ Thị Kim Anh – Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự - Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang
   “Qua khóa học, tôi đã học được các phương pháp kiểm soát chi ...”
  • Ông Huỳnh Quốc Bảo – Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
  NHẬP THÔNG TIN

  U9WP3I
  TOP