Customer Feedback
    “Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: -Cách ...”
  • Bà Phạm Phan Ngọc Dung - Trưởng Bộ phận Hầm vang Đà Lạt - LADOFOODS GROUP
    “Over the course I learned these skills:   Sales skills; Manners for 11 client types; How ...”
  • Ms. Duong Thi Cam Tu - Tra Vinh Province
ENTRY INFORMATION

4G62EN
TOP